web analytics
x
e l a z ı ğ T S O

Duyurular:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Hibe Desteği Çağrısı...

Detaylar

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi...

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Sigorta Acenteliği

GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERİNİN UYGUNLUK BAŞVURUSUNDA İZLEMESİ GEREKEN YÖNTEMLER

 • Elazığ Ticaret Sicil Memurluğu’nda tescil ve ilanı yapılmış, unvanı mevzuata uygun Gerçek veya Tüzel Kişilik mevcut olmalıdır. ( X SİGORTA ARACILIK HİZ.LTD.ŞTİ, X SİGORTA ACENTELİĞİ HİZ.LTD.ŞTİ veya A.Ş VB.)
 • www.sigorta.org.tr< web sitesinden (TOBB-AEKS) levhaya kaydın ilk aşaması olan sigorta acente başvuru işlemi on-line yapılmaktadır.
 • Bu işlemin akabinde belirtmiş olduğunuz e-mail hesabınıza levha kayıt no’su gelecek ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na başvuru yapmanız hususu bildirilecektir.
 • En kısa sürede Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, binasında bulunan Sigorta İşlemleri Birimi’ne istenilen belgelerle başvuru yapılmalıdır.
 • Başvuru ile birlikte 140 TL Asgari Fiziki Şartlar Tetkik ücretleri, Oda veznesine yatırılması talep edilecektir.
 • Sigorta İşlemleri Birimi belgeleri inceler, şartların oluşması halinde levha kaydı başvurusu kabul edilir. Eksik belge sunulması halinde belgeler teslim alınmaz. Bu sebeple üyelerimizin işlem yapacak Birim personeli ile iletişim içerisinde olması tavsiye edilir.
 • Başvurunuz alındıktan hemen sonra, Birimimiz personeli Asgari Fiziki Şartların Tetkiki için firmanızı ziyaret ederek rapor hazırlayacaktır. Bu inceleme, Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin belirlediği kriterlere göre yapılmaktadır. Raporun olumlu olmaması halinde levha kaydı başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Firmanın levha kaydı başvurusu onaylanması ile birlikte firma başvurusu on-line olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletilecektir. TOBB Sigortacılık Müdürlüğü tarafından belge incelemesi yapılmaz. Yapılan inceleme TOBB-AEKS başvurusundaki bilgiler (Şirket Ortakları, Teknik Personel, Unvan vb.) ile Birimimizin onay verdiği hususların onay için gereken şartları taşıyıp taşımadığı yönündedir.
 • İÇ YÖNERGE İLE SINIRLI YETKİLİ ATANAN ACENTE MÜDÜRÜNDE ARANAN ŞART.
 • İç yönerge ile sınırlı yetkili atanacak olan acente müdürü “5684 sayılı sigortacılık kanunu uyarınca yapılacak olan iş ve işlemlerden münferiden yetkili” olması gerekmektedir. Münferit yetkiye sahip olmayan acente müdürünün onayı 2016/27 sayılı Genelgenin 5/1 maddesi gereğince onaylanmamaktadır.
 • Başka faaliyet yasağı: Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasında geçen başka faaliyet yasağı, yalnızca acentelik faaliyeti yürütülen ticari işletme ile sınırlıdır. Bu kapsamda, acentelik faaliyeti yürütülecek ticari işletmede; sigortacılık iş ve işlemleri ile sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri dışındaki bir işle iştigal edilmesi mümkün değildir.
 • Sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri; sigorta sözleşmesinin uzantısı olabilecek ve sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, uygulanması ve sona ermesi aşamalarını tamamlayıcı nitelikteki diğer aracılık işlemleridir. Trafik takip işlemleri, fatura ödemelerine aracılık edilmesi vb. işler sigortacılıkla bağlantılı diğer aracılık faaliyetleri kapsamında değerlendirilmez.
 • TOBB tarafından onaylanan başvurunuz on-line Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlük incelemesi TOBB incelemesiyle aynı şekilde yapılır.
 • Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün onayı şirketinizin sigorta acentesi uygunluk belgesi aldığı anlamına gelir. Ancak, bu işlem sonrası TOBB’nin banka hesabına levha kayıt ücreti yatırılır.
 • Yatırılan ücretin kayıtlara geçmesi ile birlikte firma, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü’nün levhaya kayıtlı acenteler listesinde görülecektir.
 • Sigorta acentesi bir sigorta şirketi ile acentelik sözleşmesi yapma hakkına bundan böyle sahip olacaktır. Ancak, levha kaydını takiben altı ay içerisinde bir sigorta şirketiyle acentelik sözleşmesi kurulmaz ise levha kaydının silinmesi yasal bir gerekliliktir.
 • Sigorta Acenteleri şirketleri ile ilgili her türlü değişiklik ve yenilikleri (Ortaklık yapısı, teknik personel, adres, unvan vb.) 10 iş günü içinde Birimimize yazılı olarak bildirmekle mükelleftirler.
 • Uygunluk belgesi başvurusu www.sigorta.org.trweb sitesinden Gerçek ve Tüzel Kişi sigorta acenteleri uygunluk belgesi başvuru sorgulama ekranından takip edilebilir.
 • GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ SİGORTA ACENTELERDEN UYGUNLUKBAŞVURUSU ESNASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR
 • ASGARİ FİZİKİ ŞARTLARIN BEYANI FORMU
 • GERÇEK KİŞİ MAL VARLIĞI BEYANI FORMU
 • TÜZEL KİŞİ SERMAYE BİLDİRİMİ FORMU
 • TEKNİK PERSONEL, MÜDÜR VE TÜZEL KİŞİLERİN GERÇEK ORTAKLARI İÇİNİSTENİLEN BELGELER VE ŞARTLAR