web analytics
x
e l a z ı ğ T S O

Duyurular:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Hibe Desteği Çağrısı...

Detaylar

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi...

Elazığ Ticaret
ve Sanayi Odası

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu Odamızdaki eski kayıtlar incelendiğinde oldukça eski yıllara dayandığı görülür. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarına kadar önemli bir ticaret merkezi konumunda olan Harput’ta bu dönemlerde 850’ye yakın çeşitli iş kollarında dükkan ve mağazaların varlığı dönemin salnamelerinde (yıllık) görülmektedir.

655 sayılı kanunu göre, 19 Eylül 1336 tarih ve 4418/366 sayılı Elazığ Vilayet Makamının yazısı ile İlk Oda seçimleri 10 Mart 1926 tarihinde yapılmış ve Hacı Saitzade Sait Efendi başkanlığa seçilmiş dönemin Oda mühründen de anlaşıldığı gibi “Elaziz Ticaret ve Sanayi Odası” ünvanı ile Odanın resmi kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Awesome Image

Başkan

Awesome Image

Yönetim Kurulu

Başkanın Mesajı

Üyelerimizden aldığımız güç ve irade sayesinde,çalışan, hizmet eden, gayret eden, mücadele eden, gruplaşmayan, kamuoyunu bölmeyen, ötekileştirici değil birleştirici ve bütünleştirici bir yönetimle odamızı, üyelerimizi ve Elazığ’ımızı layıkıyla temsil etmeye ve geleceğin gelişen Elazığ’ını ortak akılla inşa edeceğiz.

Odamız Hakkında

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Dünyadaki Ticaret ve Sanayi Odalarının bir ortak özelliği de milli, merkezi bir üst organizasyon içinde bir araya gelmeleridir. Ülkemizdeki örneği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’dir.

Osmanlı toplumunda Oda fikri, batılaşma hareketleri ile birlikte gündeme gelmiştir. Bir dizi reform ve yenilikler içeren 1856 tarihli Islahat Fermanı, tüccarların odalar kurarak örgütlenmeleri gereğini ortaya çıkarmıştır. Ferman gereği nizamnameler yayımlanıp Odalar kurulmaya başlanmıştır.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu Odamızdaki eski kayıtlar incelendiğinde oldukça eski yıllara dayandığı görülür. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarına kadar önemli bir ticaret merkezi konumunda olan Harput’ta bu dönemlerde 850’ye yakın çeşitli iş kollarında dükkan ve mağazaların varlığı dönemin salnamelerinde (yıllık) görülmektedir.

Harput’un bu dönemi Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı Kitabında şu şekilde değerlendirilmektedir: “ Elazığ’ın Cumhuriyetten önceki döneme ait sanayisini incelerken Harput’un sanayi durumuna bakmak gerekir. Harput, XlX uncu yüzyıl sonlarına kadar hatta XX. Yüzyıl başlarında önemli bir ticaret merkezi olma yanında sanayide, her sınıftan faaliyet gösteren çeşitli meslek kuruluşları şeklinde teşkilatlanmış bir yapıya sahiptir. Büyük ticaret hanları, 850’ye yakın mağaza ve dükkanları, faal ticaret kervanları ve iyi ahlak sahibi esnafı ile tanınmış bulunmaktadır.

655 sayılı kanunu göre, 19 Eylül 1336 tarih ve 4418/366 sayılı Elazığ Vilayet Makamının yazısı ile İlk Oda seçimleri 10 Mart 1926 tarihinde yapılmış ve Hacı Saitzade Sait Efendi başkanlığa seçilmiş dönemin Oda mühründen de anlaşıldığı gibi “Elaziz Ticaret ve Sanayi Odası” ünvanı ile Odanın resmi kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Harput'a ticari hayatı şekillendiren daha sonra Elazığ şehir merkezinde resmi bir hüviyete kavuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası hizmetinde kesintiye uğramadan faaliyetlerini bugüne kadar sürdürmüştür.

Bu dönemde, dokuma ve giyim sanayi ile el sanatları sanayi malları imalatı ile ilgili faaliyetler göze çarpmaktadır. Hemen hemen her evde pamuk ipliği yapmaya elverişli çıkrıklar ve yine her evde dokuma kuyuları denilen el tezgahları mevcuttu. Öte yandan, debbağçılık (derileri sepileyip meşin, sahtiyan, kösele vs. yapan esnaf) ile uğraşan 30-35 imalathane mevcut olup, bunların bir kısmı ihraç edilirdi.” Denilmektedir.

Harput’ta ki, bu zengin ticari birikim esnaf örgütlenmesine de yansımış ve Harput Ticaret Odası’nın bu dönemde faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilmektedir.

18. yüzyılın sonlarına doğru yeni yerleşim yeri olarak sürekli büyümeye başlayan Elazığ’da 19 Eylül 1920 yılında Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulduğu ve 10 Mart 1926 yılına kadar Başkanlığını Şedele Fehmi Efendi’nin yaptığı Odamız kayıtlarında mevcuttur.

Atatürk’ün 1937 yılında Elazığ’ı teşrifleri ile Elaziz isminin Elazığ olarak değiştirilmesinin ardından Odanın ünvanı da “Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası” olarak değiştirilmiştir.

Yüksek Ticaret Bakanlığı’nın 28 Ekim 1948 tarih ve 9290 sayılı emirleri doğrultusunda ticari potansiyeli bulunan Maden ve Palu İlçelerine Odanın birer Ajanlık kurulması yönündeki talebi üzerine, Oda Yönetim Kurulu 15 Kasım 1948 tarih ve 20 sayılı karar ile adı geçen iki ilçede Oda Ajanlıklarını kurmuştur.

21 Ekim 1951 tarihinde Odaların çalışma ve görevlerini belirten 5590 sayılı kanunun çıkmasının ardından, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda ve Yüksek Ticaret Bakanlığı’nın 24 Aralık 1952 tarih ve 4/14320 sayılı emirleri gereğince ve Vilayet Makamının 3 Ocak 1953 tarihli ve 2 sayılı yazısına istinaden Oda Yönetim Kurulu 6 Mart 1953 tarih ve 4 sayılı kararı ile Maden ve Palu’daki Ajanlıklarının faaliyetlerini bu tarihten itibaren süresiz olarak durdurmuştur.