web analytics
x
e l a z ı ğ T S O

Duyurular:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Hibe Desteği Çağrısı...

Detaylar

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi...

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

KVKKKişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel Aydınlatma Metni

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kurumumuz Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için işleyebilecektir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak işbu Aydınlatma Metni ile KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın Web Sitesi’ne (https://www.elazigtso.org.tr/ ) sağlamış olduğunuz adınız, soyadınız, adresiniz, telefon numaranız, faks numaranız, TC kimlik numaranız, pasaport numaranız, firma unvanınız ve e-posta adresiniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Odamız tarafından sunulan hizmet ve içeriklerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Oda tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Oda’nın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Oda’nın ve Oda ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte ve amaçlarıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin kurumumuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgi için Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası sı için tıklayın.

3. Web Sitesi Ziyaretçilerine Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde çerçevesinde işlenerek yine üyelerimiz, web sitesi ziyaretçilerimiz ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir. Kişisel veri aktarımlarının Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkelere yapılabilmesi Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurul’unun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla mümkün olabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından web sitesi üzerinden elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. Maddeleri ile 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Kurumumuzun Cumhuriyet Mah. Korg. Hulusi Sayın Cad. No:117 Merkez /ELAZIĞ adresine bizzat veya iadeli taahhütlü mektupla veya elazigtso@elazigtso.org.tr mail adresine ve elazigtso@hs01.kep.tr kep adresine iletmeniz halinde, talebiniz Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla kurumumuza başvurarak kişisel verilerinizin; işlenilip işlenilmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.Dosyalar:Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasi Politikası

Ziyaretçiler İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru ve Cevap Prosedürü

Gizlilik ve Çerez Politikası

Kişisel Veri Başvuru ve Cevap Formu

Açık Rıza Beyan Formu