web analytics
x
e l a z ı ğ T S O

Duyurular:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Hibe Desteği Çağrısı...

Detaylar

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi...

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

Kapasite Raporu Hakkında

Kapasite Raporu Nedir?

Kapasite raporu nedir:
Kapasite raporu; üretim yapan tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarının üretim gücünü gösteren ve onay tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olan bir belgedir.
Kapasite raporları düzenlenebilmesi için öncelikle kapasite raporu düzenlenecek firmaların ticaret siciline tescili ve işyerinin bulunduğu yerdeki odaya üye olması gerekir.
Kapasite raporları; firmaların iletişim bilgilerinin yanı sıra, yıllık üretim kapasitelerini, makine parkını, kullandıkları hammaddeleri, kapasite hesaplamaları ile sermaye ve istihdam bilgilerini içerir.
Kapasite Raporu Tanziminde Amaç:
Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak amacıyla düzenlenirler.
Kapasite Raporunun Yasal Dayanağı:
28.5.1975 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu6948 sayılı Sanayi Sicil kanunu,
Kapasite Raporunun Kullanıldığı Yerler:
- Yatırım Teşvik Belgesi
- Dahilde İşleme İzin Belgesi,
- Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
- Muhtelif ithalat ve ihracat işlemlerinde
- İhalelerde,
- Kredi teminlerinde,
- Sanayi Veri Tabanının hazırlanmasında
Kapasite raporu düzenlenecek alanlar
Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler ile Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenen üretim alanları için düzenlenir.
Kapasite Raporlarının incelenmesi ve onaylanması
5174 sayılı Yasanın verdiği yetki, Oda Muamelat Yönetmeliği ve yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre Odamızca düzenlenmekte olan kapasite raporları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce(TOBB) incelenerek onaylanmaktadır.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ KAPASİTE VE YERLİ MALI BELGESİ HESAPLARI