web analytics
x
e l a z ı ğ T S O

Duyurular:

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Hibe Desteği Çağrısı...

Detaylar

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi...

Hizmetler

İş Makinası Tescil İşlemleri

İş Makinesinin Tanım Ve Kapsamı Nedir?
İş makineleri, yol inşaatı ile, tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan, yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır.
İş Makinesini Tescile Yetkili Kuruluşlar Hangileridir?
1.Kamu kuruluşlarına ait olanlar ilgili kuruluşlarca,
2.Özel ve tüzel kişilere ait olanlardan;
a) Tarım kesiminde kullanılanlar ziraat odalarınca,
b) Tarım kesiminde kullanılanların dışında kalan ve sanayi, bayındırlık ve diğer
Kesimlerde kullanılanların üyesi oldukları ticaret, sanayi veya ticaret ve sanayi odalarınca tescilleri yapılır.
İş Makinesinin Tescili Neden Zorunludur?
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 28. maddesi uyarınca, bütün motorlu araçlar ile ilgili Yönetmelik’te tescili zorunlu kılınan motorsuz araçların sahipleri araçlarını, yetkili kuruluşa tescil ettirmek ve tescil belgesi almak mecburiyetindedirler.
İş Makinesinin Satış Ve Devirleri Nasıl Yapılır?
Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 36. maddesi uyarınca araçların satış ve devirlerinin noter aracılığıyla yapılması zorunludur. Bunun dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.
Tescilli araçları noter senedi ile satın veya devir alanlar, ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek, bu araçlarını tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.
İş Makinesi Tescil Belgesi Düzenleme Evrakları Hangileridir?
Tescil belgesi düzenletmek üzere müracaatta bulunan firma veya şahısların müracaat sırasında ibraz etmeleri gereken evraklar:
A. İlk defa tescili yapılacak araçlar için;
1. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası'na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
2. Fatura (Asıl ve fotokopi),
3. Sıfır araçlar için (iş makinesi yerli üretim ise geçerli bir Yerli Malı Belgesi, araç ithal edilmiş ise faturaya ek olarak gümrük giriş beyannamesi ve gümrük vergisinin ödendiğine dair makbuz,
4. Araç sahibine ait ikametgah Belgesi (Şahıslar için),
5. Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
6. Yerli araç ise kapasite raporu,
7. Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)
8. Teknik belge
9. Oda harcı olarak 5.600.00. TL Elazığ Ticaret ve Sanayi veznesine peşin yatırılır.
Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.
B. 2. El araçlar için;
1. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
2. Noter satış sözleşmesi aslı,
3. Noter tarafından iptal edilen satıcı firmaya ait İş Makinası Tescil Belgesi,
4. Varsa Sefer Görev Emri Pusulası aslı
5. Araç sahibine ait ikametgah belgesi (Şahıslar için),
6. Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
7. Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)
8. Teknik belge
9. Oda harcı olarak 5.600.00. TL Elazığ Ticaret ve Sanayi veznesine peşin yatırılır.
Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.
Yukarıda anılan belgelerin ibraz edilememesi durumunda mahkemeden alınacak sahiplik belgesi.
(Yukarıda belirtilen sahiplik belgelerinin aslı veya noter tasdikli sureti ibraz edilecektir)
C. Veraset ilamı.
1. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescilini talep eden bir dilekçe,
2. Veraset ilamı aslı,
3. Araç sahibine ait ikametgah belgesi (Şahıslar için),
4. Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
5. Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
6. Oda harcı olarak 5.600.00. TL Elazığ Ticaret ve Sanayi veznesine peşin yatırılır.
Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.
D.Rehin Şerhi
D.1. Rehin Şerhi İşlenmesi.
1. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine Rehin şerhi işlenmesini talep edenbir dilekçe,
2. Rehin Sözleşmesi aslı,
3. Tescil Belgesi ,
4. Her iki tarafa ait imza sirküleri fotokopisi (Rehin veren ve alan taraflara ait olacaktır),
5. Araç sahibine ait Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Şahıslar için),
6. Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
7. Rehin şerhi işleme ve Tescil işlemi birlikte olacak ise Oda harcı olarak 5.600.,00 .-TL. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır.
Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.
D.2.Rehin Şerhi Kaldırma.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesine işlenmiş Rehin şerhinin kaldırılmasını talep eden bir dilekçe,
Rehin alan taraftan Noterden onaylı rehin kaldırma yazısı,
Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
E.Zayi İşlemi.
1. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesinin tescil belgesinin zayi olarak yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
2. Gazete İlanı aslı.(Herhangi bir gazeteye araç plaka No.su ve kaybedilen Tescil Belgesinin kart seri No,araç sahibini firma ünvanı İle kayıp ilanı verilir.),
3. Çalınan İş Makinası Tescil Belgeleri için karakoldan alınan tutanak,
4. Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
5. Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)
6. Oda harcı olarak 2.000.00. TL Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır.
Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.
F.Tescil Belgesi Yenileme.
1. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin yenilenmesini talep eden bir dilekçe (Eski tescil belgesinin kusuru belirtilecek),
2. Eski iş makinası tescil belgesi ,
3. Araç sahibine ait nüfus cüzdan fotokopisi (Şahıslar için),
4. Vekaletname ( Gerçek veya tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse)
5. Oda harcı olarak 2.000.00. TL Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır.
Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.
G.Ünvan Değişikliği
1. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin , firmanın yeni ünvanına göre yenilenmesini talep eden bir dilekçe,
2. Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Unvan değişikliği beyan gazetesi),
4. Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
5. Oda harcı olarak 2.000.00. TL Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası veznesine peşinen yatırılır.
Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.
H.Şirket Birleşmesi
1. Elazığ Ticaret ve Sanayi Ticaret Odası’na hitaben yazılmış ve iş makinesi tescil belgesinin, Firmanın yeni ünvanına göre tescil edilmesini talep eden bir dilekçe,
2. Eski İş Makinası Tescil Belgesi,
3. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Birleşme Sözleşme Beyanı Gazetesi),
4. Vekaletname ( Tüzel kişi kendi işlerini takip etmeyecekse),
5. Oda harcı olarak 2.000.00. TL Elazığ Ticaret Odası veznesine peşinen yatırılır.
Bu meblağ her sene sonu itibariyle değişmektedir.